Skip to content
May 11 14

Oddlženie je len jedno!

od admin

Vážený čitateľ nášho blogu.

Ak Vás zaujal nadpis tohto blogu potom bez obáv čítajte ďalej. Ako asi správe tušíte, tento blog sa bude venovať špinavým praktikám, ktoré vykonáva nemenovaná spoločnosť na spotrebiteľoch, ktorý sa dostali do životných problémov, a to najmä v dôsledku nedostatku financií. Vplyvom klamlivej reklamy navádza ľudí na službu s názvom „riešenie dlhov“ alebo „oddlženie“, pričom v skutočnosti nikoho neoddlžuje a žiadne dlhy nevyrieši.

Faktom ale zostáva, že množstvo klientov, ktorí bohužiaľ najprv naleteli na rozprávky pracovníkov tejto spoločnosti a navštívili túto oddlžovaciu agentúru doplatilo na klamlivú reklamu a ich dlhy sa naopak ešte zväčšili. Nešlo pri tom o žiadnu zanedbateľnú čiastku ale o minimálne 30%, pričom 25% z toho bola len „odmena“ samozvanej oddlžovacej spoločnosti.

O čom teda “oddlžovanie” takýchto agentúr je?

V prvom rade, musú každý logicky zmýšľajúci človek pochopiť, že keď si s veriteľom dohodne splátkový kalendár, ktorý je na sumu napr. 5 Eur alebo 10 Eur mesačne, tak musí rátať s tým, že čím dlhšie bude splácať tým viac zaplatí. Tieto mikrosplátky síce vyzerajú nádejne ale úroky celkového dlhu sú často vyššie ako tieto splátky, čo znamená, že sa neoddlžujete ale naopak, zadlžujete ešte viac ! Na oplátku za takýto skvelý servis ešte aj platíte ! Nenechajte sa zmiasť klamlivou reklamou a nepresnou terminológiou. „Oddlženie“ podľa zákona sa laicky nazýva osobný bankrot. Oddlženie, ktoré poskytuje spoločnosť nemenovaná spoločnosť a jej podobné spoločnosti, NIE JE zákonný spôsob oddlženia prebiehajúci pod dohľadom súdu, ale iba vymyslený produkt.

Často sa taktiež stáva, že veriteľ alebo exekútor neakceptuje systém tejto spoločnosti. Klient sa to ale dozvie ako posledný alebo sa to nedozvie vôbec, nakoľko odborníci od fachu v tejto spoločnosti nemajú záujem svoj neúspech oznámiť. Položte si otázku prečo by aj musel nejaký veriteľ alebo exekútor súhlasiť s týmto systémom a vôbec aký by mal na to dôvod? Keď si môže radšej vykonať zrážku z príjmu a zraziť si všetko hneď. Vy na jeho mieste by ste čakali rok na 60 Eur v pravidelnej 5 eurovej splátke?  Alebo by ste si to radšej zrazili, uzavreli prípad a mohli riešiť ďalší?

Táto spoločnosť sa svojou existenciou a reklamnou prezentáciou dopúšťa žalovateľného občianskoprávneho deliktu s názvom klamlivá reklama v zmysle ust. § 45 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ObZ). Klamlivou reklamou je reklama, ktorá akýmkoľvek spôsobom klame alebo pravdepodobne môže klamať (teda je spôsobilá klamať) osoby, ktorým je určená alebo ktoré zasiahne, a ktorá pre svoj klamlivý charakter pravdepodobne ovplyvní ich ekonomické správanie, alebo ktorá z týchto dôvodov poškodí alebo môže poškodiť iného súťažiteľa. Rovnako tak používaním zákonného pojmu „oddlženie“ sa dopúšťa ďalšieho občianskoprávneho deliktu s názvom Vyvolanie nebezpečenstva zámeny tovarov a služieb resp. iných výkonov v zmysle ust.§ 47 ObZ. Pri tomto delikte by súd skúmal, či priemerný spotrebiteľ s prihliadnutím na všetky okolnosti rozpozná rozdiel medzi „oddlžením“, ktoré ponúka táto spoločnosť a „oddlžením“ v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií známym aj ako „osobný bankrot“.

Okrem uvedeného na svojich reklamných nosičoch uvádza nepravdivé informácie, ktoré majú potenciál poškodiť iných súťažiteľov, a to najmä poskytovateľov právnych služieb v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácií v platnom znení. Konkrétne sa jedná o uvádzanie spotrebiteľov do omylu prezentovaním neúplných a nepravdivých informácií o jedinom zákonnom spôsobe oddlženia, s využitím inštitútu konkurzného konania v zmysle ust. §  166 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií.

Bez akéhokoľvek upozornenia spotrebiteľa neinformuje o možnej trestnoprávnej zodpovednosti v prípade využívania ich služby. V zmysle ust. § 240 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení sa ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Dopúšťa sa tak trestného činu zvýhodňovania veriteľa.

PÁCHATEĽOM ale nie je táto spločnosť ale de facto ich zákazník, ktorý o tom ani len netuší!

Poskytovaním klamlivých, ničím nepodložených informácií o efektivite tohto zákonného procesu sa nemenovaná spoločnosť snaží profitovať na svojich vymyslených službách, ktorých úspešnosť nie je ničím podložená a ani zaručená. Vykonávaním svojej činnosti podľa môjho názoru poškoduje spotrebiteľa, čo by mali všetci poškodení nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Majetkové pozadie predmetnej spoločnosti siaha do Českej republiky, kde je za podobnú „poradenskú“ činnosť vedené trestné stíhanie voči viacerým zainteresovaným osobám. Tie isté osoby, ktoré sú prepojené z nemenovanou spoločnosťou vystupujú v ČR pod obchodným menom Oddlužovací centrum s.r.o., Správce dluhů Beta s.r.o. a Asterie s.r.o.

Predmetné spoločnosti sú silno kritizované, budú Vás snažiť zmiasť svojimi údajnými (dobrými) kontaktmi na ústredia bánk. Budú Vám rozprávať svoje osobné príbehy o oddlžení, ako dokázali z toho šikovne vykľučkovať a podobne. Všetko z toho sú ničím nepodložené informácie bez akýchkoľvek dôkazov a výsledkov.

Ak hľadáte pomoc vyberte si služby skúseného advokáta, ktorý Vám v zmysle zákona poskytne kompletné informácie vrátane možných rizík. 

 

Zdroje:

- svedectvá

- zmluvy, vyhlásenia a prax, ktorú táto spoločnosť vykonáva

_______________________________________________________________________________________________

Člověk v tísni, o. p. s.

Dlužníkova finanční situace zůstává neřešena, narůstají mu sankce z prodlení, dlužník má o jednoho věřitele navíc. Často se také stává, že tím, že platí splátky oddlužovací společnosti, blokuje možná další jednání se skutečným věřitelem.“

„Organizace Člověk v tísni, o. p. s. doporučuje s těmito společnostmi nespolupracovat, tyto služby poskytuje mnoho subjektů v neziskovém sektoru zcela zdarma. „Oddlužovací agentury mají slovo oddlužení již ve svém názvu. Avšak v tomto případě se o žádné oddlužení nejedná. To je definováno v zákoně o insolvenci jako nástroj vyřešení situace dlužníka, a to i za cenu odpuštění části dluhů. A nejde ani o přeúvěrování, při kterém přebírá jeden věřitel pohledávky od ostatních a snižuje. V tomto případě oddlužovací agentury nabízejí pouze nákladné zprostředkování komunikace mezi dlužníkem a věřitelem,“ dodává Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni, o. p. s.“

Česká bankovní asociace

„V případě, že se někdo dostane do potíží se splácením úvěru, měl by primárně kontaktovat svoji banku. Žádný prostředník mu nemůže vyjednat lepší podmínky, protože pro banku je důležité hodnocení dlužníka, nikoli jednání nějaké třetí osoby. Sepsáním mandátní či podobné smlouvy se také nikdo nezbavuje svých závazků vůči věřiteli, takže by se nikdy neměl řídit pokyny typu – neodpovídejte jim na dopisy, my to uděláme za vás“

Zdroj: http://rozhodnene.cz/aktuality/100715-tiskova-zprava-oddluzenim-k-zadluzeni

 

Česká Televize

„Místo slibované snadné cesty z dluhů přinesou oddlužovací společnosti svým klientům často jen další výdaje a největší nešťastníci pak skončí třeba i v exekuci.“

Analýza praktík oddlžovacích spoločností:

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=713&

Článok: Oddlužovací firmy balancují na hraně zákona. Vezmou si peníze, které nemáte

Věřitelé nechtějí přirozeně s podobnými společnostmi spolupracovat. Se svými klienty chtějí raději jednat přímo a bez prostředníků. Pokud navíc dlužník projevuje snahu své dluhy řešit, často přistoupí na změnu splátkového kalendáře věřitelé sami a zdarma. Oddlužovací firmy se totiž často snaží vaši, s věřitelem původně dohodnutou, splátku snížit. Jde o to, že vy jako dlužník, jste si se svým věřitelem žádné ponížení splátek nedohodli. Věřitel tak na jednání s takovou firmou nemusí vůbec přistoupit. Všechny prostředky oddlužovací firmě jste pak zaplatili úplně zbytečně.

http://www.mesec.cz/clanky/oddluzovaci-spolecnosti-balancuji-na-hrane-zakona

Článok: Další past na dlužníky: Firmy, které za peníze slibují oddlužení

Oddlužovací firmy slibují něco, co nemohou zaručit. Věřitelé s nimi nemusí jednat. Mají totiž smluvní vztah s dlužníkem, po kterém také chtějí dluh zaplatit,“ říká Šmejkal. To potvrzují i banky a nebankovní úvěrové firmy. Z devíti oslovených společností sedm tvrdí, že s oddlužovacími firmami nejedná.

„Úhradu, kterou oddlužovací společnost zasílá za klienta, připíšeme na klientův účet, ale neakceptujeme její výši. V 99 procentech je výše podstatně nižší než řádná měsíční splátka a dlužnou částku po klientovi dál vymáháme,“ vysvětluje Martin Malý ze společnosti Cetelem.

http://www.penize.cz/dluhy/82718-dalsi-past-na-dluzniky-firmy-ktere-za-penize-slibuji-oddluzeni

 

Aug 26 13

“Druhá” Oddlžovacia

od admin

Vážený návštevníci nášho blogu.

Rád by som vám vysvetlil rozdiel medzi OSOBNÝ BANKROTOM alebo legálne povedané ODDLŽENÍM a “Správcovstvom dlhu”.

Možno už niektorí z Vás zaregistrovali, že rôzne subjekty na slovenskom trhu ponúkajú “Oddlženie“. Teda aspoň tak svoju službu nazývajú, ale v skutočnosti to nemá s oddlžením nič spoločné.

Oddlženie je zákonný názov procesu fungujúceho v zmysle ust. § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Tento proces sa v zahraničí nazýva aj osobný bankrot a tak sa tento termín zaužíval aj u nás na Slovensku. Fakt je v tom, že oddlženie je právna možnosť, zákonný proces, ktorý nastáva po zrušení konkurzu v prípade splnenia zákonných podmienok.

Z tohto dôvodu nie som veľmi nadšený keď obchodná spoločnosť, ktorá ponúka “Správcovstvo dlhu” deklaruje, že “oddlžuje”, a fakticky nikoho neoddlžuje,nakoľko na Slovensku oddlžuje len súd. Možno si myslíte, že ide len o slovnú hračku, ale zákon pozná iba jedno oddlženie a preto by spoločnosti, ktoré ho neposkytujú nemali tento termín vôbec používať. Podľa môjho názoru zavádzajú spotrebiteľov, ktorí si často myslia, že ich niekto oddlži.

Roziel medzi správcovstvo dlhu a osobný bankrotom je jednoduchý.

Pri Správcovste dlhu platíte reps. splácate určitú, väčšinou, dlhú dobu postupne všetky svoje záväzky. Či ich skutočne splatíte je v dnešnej dobe otázne takže sa kľudne môže stať, že po 3 rokoch platenia zistíte, že vlastne nič ste nesplatili a všetky vaše splátky išli na úroky a poplatky a istina sa ani nepohla, nakoľko Vám úroky stále rastú a z vašich splátok žije okrem veriteľa ešte, exekútor a tretí súbjekt, ktorí tie vaše splátky prerozdeľuje. Nemam nič proti tomuto západnému spôsobu “riešenia dlhov” akurát, len to, že to nie je riešenie. Splácať po malých splátkach viete aj sami a nepotrebujete k tomu niekoho kto bude vaše peniaze ďalej preposielať. V našich podmienkach je toto riešenie vhodné pre 0,1 % zadĺžených ľudí a tak je toto riešenie podľa môjho názoru len vyťahovanie peňazí z už aj tak hlbokého vrecka.

Pri osobnom bankrote v zásade neplatíte. Keď sa rozhodnete, že idete využiť možnosť zákonného oddlženia, tak jediné čo musíte zaplatiť je tzv. preddavok na konkurz vo výške 663,88 Eur, ktorý je odmenou súdom ustanoveného správcu, a mať majetok aspoň v hodnote 1659,70 Eur, ktorý zase patrí vašim veriteľom. Nie je to riešenie pre každého, nakoľko nie každý má takúto hotovosť na žačatie celého procesu. Ak sú ale splnené zákonné podmienky, tak po zrušení konkurzu nastupuje ODDLŽENIE. Navrhovateľovi je ustanovená skúšobná doba 3 rokov, počas ktorej musí odovzdať súdom určenú časť príjmov na úhradu časti dlhov. Ak sa mu toto počas 3 rokov každý rok podarí, súd ho vyhlási za oddlženého. Dlhy, ktoré neboli uspokojené z majetku (o ktorý navrhovateľ v konkurze prichádza) a zo splátok počas skúšobnej doby sa stávajú nevymáhateľné!

Výhodou osobného bnkrotu je aj to, že momentom vyhlásenia konkurzu sa ZASTAVUJÚ všetky exekúčné konania = žiadne ďalšie upomienky,telefonáty, exekúcie, ZASTAVUJE sa plynutie dôb = úroky už nikdy nenarastú a žiadny veriteľ Vás už nebude kontaktovať. Zastavujú sa aj akékoľvek zrážky zo mzdy zo stran exekútora alebo veriteľov. Jediná osoba, ktorá si môže robiť nárok na odstaviteľnú časť vášej mzdy/príjmu je súdom ustanovený správca.

V čom je teda rozdiel? V tom, že existujú len dve riešenia ako sa zbaviť dlhov. Platiť resp. splácať alebo využiť osobný bankrot a zbaviť sa dlhov natrvalo.

Rozhodnutie je na Vás.

Mgr. Pavel Škoda